Hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư theo quy định pháp luật 2020

Có ủy quyền bán cũng có việc ủy quyền mua. Những điều này đã được quy định rõ ràng trong luật dân sự và luật nhà đất. Trong nội dung bài viết này chúng ta tìm hiểu về hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư

1. Khái niệm hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư

Hợp đồng: Theo quy định của tại Điều 385 Bộ Luật Dân Sự 2015, Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Hợp đồng ủy quyền: Theo quy định tại Điều 562 Bộ Luật Dân Sự 2015, hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện các công việc nhân danh bên ủy quyền.

Nhà chung cư: theo quy định của Luật nhà ở 2014 quy định nhà chung cư là có 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sỡ hữu riêng, phần sỡ hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm chung cư được xây dựng với mục đích để ở và chung cư được xây dựng có mục đich sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Như vậy: Hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư là sự thỏa thuận giữa một bên (bên ủy quyền) giao cho một bên khác (bên nhận ủy quyền) trong phạm vi được ủy quyền thực hiện việc mua chung cư theo ý chí và mong muốn của bên ủy quyền. Việc ủy quyền phải được thành lập thành văn bản (hợp đồng) có sự thống nhất giữa hai bên về các điều khoản, quyền và nghĩa vụ phải thực hiện trong hợp đồng ủy quyền đó và không trái với các quy định của pháp luật.

2. Quy định của pháp luật khi soạn thảo hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư

Trong quá trình soạn thảo, ký kết hợp đồng ủy quyền mua căn hộ chung cư thì việc xảy ra tranh chấp không mong muốn giữa bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền là điều không thể tránh khỏi. ACC xin cung cấp thông tin pháp lý cần thiết khi giao kết hợp đồng ủy quyền mua chung cư nhằm hạn chế rủi ro xảy tranh chấp như sau:

 • Về hình thức: Hợp đồng ủy quyền mua chung cư phải được thành lập thành văn bản trên cở sở sự thỏa thuận của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền . Trong một tổ chức/doanh nghiệp việc ủy quyền chỉ cần giấy ủy quyền và đóng dấu của công ty.
 • Về nội dung: Nội dung của hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư  phải đảm bảo nguyên tắc không được ủy quyền những công việc trái pháp luật.
 • Về đối tượng: Đối tượng của hợp đồng ủy quyền mua căn hộ chung cư là công việc có thể thực hiện và được phép thực hiện. Người được ủy quyền thực hiện công việc trong phạm vi, nội dung ủy quyền. Trường hợp người được ủy quyền mua căn hộ chung cư thực hiện công việc vượt quá nội dung ủy quyền phải bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra.
 • Về thời hạn: Theo quy định tại Điều 563 BLDS 2015 thời hạn ủy quyền mua chung cư do các bên tự thỏa thuận, hoặc do pháp luật quy định. Nếu không có thỏa thuận hoặc pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có thời hạn là một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.
 • Việc ủy quyền lại: Theo quy định tại Điều 564 BLDS 2015 bên được ủy quyền mua chung cư có thể có thể ủy quyền lại cho người thứ ba, nếu được sự đồng ý hoặc pháp luật có quy định . Hình thức hợp đồng ủy quyền lại cũng phải phù hợp với hợp đồng ủy quyền ban đầu. Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm quy ủy quyền ban đầu.

3. Nội dung chính của hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư.

Theo quy định của BLDS 2015 và căn cứ các văn bản có liên quan các chủ thể có quyền tự do thỏa thuận và ký kết hợp đồng ủy quyền mua nhà chưng cư, nhưng để xác định được quyền hợp pháp và tư cách chủ thể các bên cần đảm bảo các thông tin sau:

 • Chủ thể là cá nhân:
  • Họ và tên;
  • Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu;
  • Địa chỉ thường trú;

Nội dung này ghi chính xác theo chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc hộ khẩu và cũng nên kiểm tra trước khi ký kết.

 • Chủ thể là tổ chức:
  • Tên tổ chức ;
  • Trụ sở ;
  • Giấy phép thành lập và người đại diện ;

Các nội dung trên phải ghi chính xác theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp. Các bên nên xuất trình, kiểm tra các văn bản, thông tin này trước khi đàm phán, ký kết để đảm bảo hợp đồng ký kết đúng thẩm quyền.

 • Tên gọi của hợp đồng: Tên gọi của hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư thường được sử dụng theo tên gọi của nội dung ủy quyền.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên.

Quyền của bên ủy quyền mua nhà chung cư;

 • Yêu cầu bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền.
 • Yêu cầu bên được ủy quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Được bồi thường thiệt hại, nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ đã thỏa thuận.

Nghĩa vụ của bên ủy quyền mua nhà chung cư;

 • Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc.
 • Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
 • Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền; trả thù lao cho bên được ủy quyền, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.

Quyền của bên nhận ủy quyền mua nhà chung cư;

 • Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền.
 • Được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền; hưởng thù lao, nếu có thỏa thuận.

Nghĩa vụ của bên nhận ủy quyền mua nhà chung cư;

 • Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.
 • Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.
 • Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.
 • Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.
 • Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định đã thỏa thuận.
  • Thù lao: Thù lao của hợp đồng ủy quyền mua căn hộ chung cư do các bên tự thỏa thuận. Nếu có ủy quyền thù lao thì cần ghi rõ thời gian và phương thức thanh toán.
  • Hiệu lực của hợp đồng ủy quyền mua chung cư: Khi hợp đồng ủy quyền mua chung cư thanh lập thành văn bản đúng với các quy định của pháp luật mà các bên không có thỏa thuận thuận về có hiệu lực thì mặc nhiên khi hợp đồng có hiệu lực khi hai bên cùng ký vào hợp đồng.
  • Giải quyết tranh chấp: Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mua chung cư mà có phát sinh tranh chấp thì các bên thương lượng, hòa giải trên cở sở tôn trọng quyền lợi của nhau. Nếu không hòa giải được thì một trong hai bên có thể yêu cầu giải quyết theo quy định pháp luật.

4. Mẫu hợp đồng ủy quyền mua căn hộ chung cư.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

…,ngày…tháng…năm…

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN MUA NHÀ CHUNG CƯ

(Số…/HĐMB-…)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản 2014;

Hôm nay,  ngày … tháng… năm…tại địa chỉ… chúng tôi gồm:

Bên ủy quyền( Bên A)

          *BÊN A LÀ CÁ NHÂN

Họ và tên: …                                                                                     Sinh năm: …

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: … do CA … cấp ngày … tháng … năm …

Nơi cư trú hiện tại: …

Số điện thoại liên hệ: …

          *BÊN A LÀ TỔ CHỨC

Tên công ty: …

Địa chỉ trụ sở: …

Giấy CNĐKDN/MST số: … do Sở Kế hoạch đầu tư … cấp ngày … tháng … năm …

Số điện thoại: …                                                                                Fax/email (nếu có): …

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà …                                    Sinh năm: …

Chức vụ: …

Căn cứ đại diện: …

Địa chỉ thường trú: …

Nơi cư trú hiện tại: …

Số điện thoại liên hệ: …

 Số TK: …                                          Chi nhánh: …                      Ngân hàng: …

Bên nhận ủy quyền( Bên B)

          *BÊN B LÀ CÁ NHÂN

Họ và tên: …                                                                                     Sinh năm: …

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: … do CA … cấp ngày … tháng … năm …

Nơi cư trú hiện tại: …

Số điện thoại liên hệ: …

          *BÊN B LÀ TỔ CHỨC

Tên công ty: …

Địa chỉ trụ sở: …

Giấy CNĐKDN/MST số: … do Sở Kế hoạch đầu tư … cấp ngày … tháng … năm …

Số điện thoại: …                                                                                Fax/email (nếu có): …

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà …                                    Sinh năm: …

Chức vụ: …

Căn cứ đại diện: …

Địa chỉ thường trú: …

Nơi cư trú hiện tại: …

Số điện thoại liên hệ: …

 Số TK: …                                          Chi nhánh: …                      Ngân hàng: …

Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: CĂN CỨ ỦY QUYỀN

Ngày ……….. ông/bà ……… và ông/bà …….. đã ký hợp đồng ủy quyền mua căn hộ chung cư số: ………, quyển số: …………… tại Văn phòng Công chứng/Phòng Công chứng …………….. (Địa chỉ trụ sở:……………………….)  ủy quyền cho Bên A (ông/bà ……………..) toàn quyền và nhân danh ông/bà …….…………. thực hiện các công việc sau:

– ……………………

– ……………………

ĐIỀU 2.  THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền mua nhà chung cư là …………………… kể từ ngày ………. tháng ……. năm ……….

ĐIỀU 3. THÙ LAO ỦY QUYỀN

Thù lao hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư (nếu có) do các bên tự thỏa thuận. Nếu ủy quyền có thù lao cần ghi rõ thời gian, phương thức thanh toán thù lao như sau;

………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
 2. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;
 3. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;
 4. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.
 5. Bên A có các quyền sau đây:
 6. Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền;
 7. Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác;
 8. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
 2. Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền mua nhà chung cư và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;
 3. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;
 4. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;
 5. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền;

đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

 1. Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;
 2. Bên B có các quyền sau đây:
 3. Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết nhằm thực hiện công việc ủy quyền.
 4. Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền.

ĐIỀU 6. LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

Lệ phí chứng thực Hợp đồng ủy quyền mua chung cư này do bên ………… chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 7. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mua chung cư mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Việc giao kết Hợp đồng ủy quyền mua chung cư này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
 2. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 3. Các cam đoan khác….
Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

Cẩn thận khi mua bán nhà đất qua hợp đồng ủy quyền

Tags: Khu đô thị phúc an city, Dự án West Lakes Golf & Villas Long An, Diamond City: Khu dân cư Quốc Linh, căn hộ city gate 3, căn hộ city gate 4, căn hộ nbb garden 3, căn hộ akari city, căn hộ asahi tower, căn hộ asahi tower.

0936161138
TIN TỨC DỰ ÁN
Lợi thế về giá giúp bất động sản Long An hút nhà đầu tư
Phong thủy phòng ngủ để gia đạo êm ấm
Những tuổi nào tốt để làm nhà năm Canh Tý 2020?
đặt cọc mua nhà

MỞ BÁN BLOCK BIỆT THỰ ĐẸP NHẤT PHÚC AN CITY ( Gía gốc từ chủ đầu tư ). Thanh toán 50%, 50% trả góp không lãi suất trong vòng 12 tháng. KM đặt biệt tặng 3 chỉ vàng SJC + CK 5% cho 100 khách hàng đăng kí sớm nhất PHÁP LÍ RÕ RÀNG, TRẦN ANH UY TÍN, SỔ RIÊNG TỪNG CĂN CHỦ ĐẦU TƯ: 0901 302 000 KHUYẾN MÃI KHỦNG ĐỢT MỞ BÁN: Tặng 1 Xe Mazda 3 , 5 xe Honda SH Mode, 10 Tivi Sam Sung 65 inch, 10 Tủ lạnh Sam Sung 400 lít Gói hoàn thiện nhà 50 triệu đồng Điện Năng Lượng Mặt Trời trị giá 50 triệu đồng STK 50 triệu đồng CHIẾT KHẤU LÊN ĐẾN 5% giá trị căn nhà. Hỗ trợ cho vay đến 5 năm Tại Khu biệt thự Phúc An Citymọi vị trí, mọi góc độ lựa chọn đều thuộc tầm ngắm tuyệt vời khi nằm trong địa thế phong thủy tốt bậc nhất, hội tụ tam thế. Nhật cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, mang lại khí vượng căng tràn vì nơi đây chính là huyết mạch của sự sống. Biệt thự Phúc An City nổi bật đầy kiêu hãnh với vị thế độc tôn danh giá, thiết kế tinh tế, hiện đại và khu chức năng cộng đồng với nhiều tiện ích cao cấp theo tiêu chuẩn 5 sao. Mang đến trải nghiệm tuyệt hảo bởi chất lượng sản phẩm và dịch vụ tối ưu, biệt thự Phúc An City tự hào là nơi tôn tạo chuẩn mực sống lý tưởng, nơi vinh danh đẳng cấp giới thượng lưu. Thiết kế mẫu biệt thự Phúc An City Thiết kế mẫu biệt thự Phúc An City Thiết kế mẫu biệt thự Phúc An City 1 Thiết kế mẫu biệt thự Phúc An City 2 Thiết kế mẫu biệt thự Phúc An City 3 Thiết kế mẫu biệt thự Phúc An City 4 Thiết kế mẫu biệt thự Phúc An City 5 Thiết kế mẫu biệt thự Phúc An City 6 Thiết kế mẫu biệt thự Phúc An City 7 Thiết kế mẫu biệt thự Phúc An City 8 Thiết kế mẫu biệt thự Phúc An City 9 Thiết kế mẫu biệt thự Phúc An City 10 Thiết kế mẫu biệt thự Phúc An City 11 Thiết kế mẫu biệt thự Phúc An City 12 Thiết kế mẫu biệt thự Phúc An City 13 Thiết kế mẫu biệt thự Phúc An City 14 Thiết kế mẫu biệt thự Phúc An City 15 VỊ TRÍ BIỆT THỰ PHÚC AN CITY. Vị trí khu biệt thự Phúc An City Sở hữu vị trí “kim cương” tại cửa ngõ Tây Bắc TPHCM. Biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền tuyến đường Tỉnh Lộ 824. Nơi đây là cửa ngõ chính của khu Tây Bắc TPHCM kết nối các quận, huyện như quận Tân Bình, quận Gò Vấp, Bình Chánh, Quận 12…với các tỉnh phía Tây Nam Bộ, thuận tiện cho các hoạt động giao dịch, thương mại, mà còn là địa chỉ đầu tư không thể bỏ qua với nhiều tiềm năng hấp dẫn. Mặt tiền trục đường 824 + Hướng Nam: Giáp khu dân cư hiện hữu và đất nông nghiệp + Hướng Đông: Giáp Kênh Sáng, khu dân cư hiện hữu và đất nông nghiệp + Hướng Tây: Giáp đường Kênh Tây. HÌNH ẢNH THỰC TẾ KHU BIỆT THỰ PHÚC AN CITY Hình ảnh khu biệt thự Phúc An City Hình ảnh khu biệt thự Phúc An City Hình ảnh khu biệt thự Phúc An City Hình ảnh khu biệt thự Phúc An City Hình ảnh khu biệt thự Phúc An City Hình ảnh khu biệt thự Phúc An City TIỆN ÍCH • Tiện ích nội khu: Biệt thự Phúc An City là 1 phần của dự án Phúc An City, là một khu đô thị phức hợp, mang đến cho cộng đồng cư dân một cuộc sống thượng lưu với đầy đủ các hệ thống tiện ích bao gồm: Nhà điều hành, viện điều dưỡng quốc tế, khu phức hợp thể thao, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại – cửa hàng tiện lợi Minimart, sân tập Yoga – dưỡng sinh, công viên cây xanh, hệ thống giáo dục chuẩn quốc gia, phòng khám đa khoa quốc tế, hồ bơi tràn bờ, khu vui chơi trẻ em… Tiện ích nội khu khu biệt thự Phúc An City Tiện ích nội khu khu biệt thự Phúc An City Tiện ích nội khu khu biệt thự Phúc An City Tiện ích nội khu khu biệt thự Phúc An City • Tiện ích ngoại khu: Tiện ích ngoại khu khu biệt thự Phúc An City Ngoài hệ thống tiện ích nội khu hoàn hảo, xứng tầm thượng lưu, cộng đồng cư dân còn được hưởng trọn những dịch vụ tiện ích ngoại khu như: Hệ thống giáo dục: Trường Tiểu học Nhị Xuân, Trường mầm non Nhị Xuân, THCS Thị trấn Hóc Môn, THCS Lý Chính Thắng, THPT Phạm Văn Sáng… Hệ thống y tế: Bệnh viện Xuyên Á, Bệnh viện đa khoa Hóc Môn, Bệnh viện nhân sinh, Trung tâm y tế dự phòng Hóc Môn… Sân bóng Nhị Xuân, Trung tâm thể dục thể thao Hóc Môn Trung tâm Khuyến nông TP.HCM Bến xe buýt Cầu Lớn Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng UBND huyện Hóc Môn Trung tâm thương mại Hóc Môn, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, Chợ Xuân Thới Thượng, chợ Xuân Thới Sơn… Phố tài chính – Ngân hàng như: Agribank – Hóc Môn, Sacombank – Hóc Môn, Techcombank – Hóc Môn… Đặc biệt, hiện hữu xung quanh khu biệt thự Phúc An City là hệ thống các khu công nghiệp như: khu công nghiệp Xuyên Á; khu công nghiệp Hoàng Gia, khu công nghiệp Nhị Xuân…thu hút một lượng lớn kỹ sư, chuyên gia trong và ngoài nước về đây làm việc, học tập và sinh sống. HÌNH ẢNH BIỆT THỰ PHÚC AN CITY GIÁ BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHUYẾN MÃI KHỦNG ĐỢT MỞ BÁN: Tặng 1 Xe Mazda 3 , 5 xe Honda SH Mode, 10 Tivi Sam Sung 65 inch, 10 Tủ lạnh Sam Sung 400 lít Gói hoàn thiện nhà 50 triệu đồng Điện Năng Lượng Mặt Trời trị giá 50 triệu đồng STK 50 triệu đồng CHIẾT KHẤU LÊN ĐẾN 3% giá trị căn nhà. Hỗ trợ cho vay đến 5 năm Chung Cư: Trệt: 1350 tr, Lầu 1: 468Tr, Lầu 2: 428Tr, Lầu 3: 408Tr, Lầu 4: 388Tr Biệt Thự: 6×15, 8×15, 8×20, 10×20… Gía: 2,5 Tỷ/ Căn Đất Nền: Diện Tích: 5×15, 5×17, 5×20, 6×17, 8×15, 9×17… Gía Chỉ: 580 Triệu/Nền Nhà Phố: Diện Tích: 5×15, 5×17, 5×20, 8×15, 9×17… Xây Dựng Kiểu Hiện Đại: 1 Trệt 2 Lầu Thiết Kế: 3 Phòng Ngủ, 3 Phòng Vệ Sinh, Phòng Khách, Bếp, Sân Thượng Trước Sau, Giếng Trời, Sân Trước Sân Sau ( Tạo tính đối lưu cho ngôi nhà thoáng mát ) Có sân rộng rãi phù hợp trồng cây cảnh và rau sạch Giá từ 1,8 Tỷ/Căn Phương Thức Thanh Toán: Nhằm hỗ trợ quý khách hàng đầu tư cũng như sở hữu được sản phẩm tại Phúc An City Trả Trước 50% Còn lại Hỗ trợ góp 8 tháng với mức lãi suất 0% Thanh Toán 95% được chiết khấu 5% trên giá bán Vui lòng liên hệ trực tiếp PKD chủ đầu tư để nhận bảng giá chi tiết và xem nhà mẫu dự án Hotline: 0901 302 000